Show menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Cik-Cak Štúdio s.r.o. Platobné a dodacie podmienky pri kúpe tovaru a služieb.

Všeobecné obchodné podmienky Cik-Cak Štúdio s.r.o.

 

Prosím pozorne si prečítajte nasledujúce informácie. Oboznámia Vás s obchodom a ponukou služieb a tovaru, spôsobom nakupovania, platenia, dodania tovaru a reklamácie.

1.     Úvod

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom objednávky buď elektronicky prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo zaslaním e-mailu alebo osobne.

Predávajúci/Poskytovateľ:

Cik-Cak Štúdio s.r.o.
Kozmonautická 13
821 02 Bratislava

Telefón:0908/ 767 501
Email: info@kreativne-sitie.sk
IČO: 47901136
DIČ: 2024138347
Bankové spojenie účet vedený v Tatra banke, IBAN : SK53 1100 0000 0029 4545 8191

Zapísaná v OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo:100386/B

Kupujúci/ Účastník:

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Cik-Cak Štúdio s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa výrobkov alebo služieb z ponuky na internetových stránkach www.kreatívne-sitie.sk alebo cez priamy predaj osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami a s tým, že tieto podmienky sa budú vzťahovať na uzatvorenú kúpnu zmluvu.

2.     Záväznosť objednávky tovaru:

Odoslaná objednávka bude zaregistrovaná a kupujúci dostane potvrdenie objednávky na ním zadaný e-mail.

Od tohto momentu platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

3.     Objednávka:

Objednávky sa zasielajú písomne na e-mailovú adresu predávajúceho info@kreativne-sitie.sk. Odoslaná objednávka bude zaregistrovaná a kupujúci obdrží potvrdenie objednávky na ním zadaný e-mail.

V prípade prihlasovania na kurz alebo workshop šitia je potrebné vyplniť prihlasovací formulár na webovej stránke www.kreativne-sitie.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúceho telefonicky kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky.

V prípade odmietnutia autorizácie objednávky kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Cena ponúkaného tovaru je bez poštovných a dopravných nákladov.

Povinné údaje pri objednávke tovaru:

 1. Objednávka od fyzickej osoby – súkromná osoba:
 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kód a názov výrobku/ov / kurzu
 • označenie výrobku/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
 • množstvo
 • telefón
 • e-mail kupujúceho
 • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
 • adresa pre doručenie tovaru
 1. Objednávka od právnickej osoby alebo firmy

v prípade, že ide o väčší objem objednaných výrobkov a kupujúci tieto výrobky kupuje za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi

 • názov firmy
 • sídlo firmy – zapísané v obchodnom registri
 • IČO
 • IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
 • meno a priezvisko zodpovedného za objednávku
 • označenie výrobku/ov – podľa informácií na stránkach e-shopu
 • množstvo
 • telefón
 • e-mail kupujúceho
 • vybraný spôsob platby a doručenia tovaru
 • presná adresa pre doručenie tovaru

4.     Ceny:

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

5.     Záručné podmienky a reklamácie na výrobky:

Predávajúci poskytuje na dodaný výrobok záruku podľa podmienok v zákonom stanovenej lehote. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe a sú spôsobené vadou materiálu, či funkčnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
Reklamácia sa rieši opravou reklamovaného tovaru. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť opravu v lehote na vybavenie reklamácie, rieši sa reklamácia výmenou tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.
Miesto reklamácie je sídlo predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, faktúry a záručného listu.

Reklamácia sa vybavuje:
a) telefonicky,
b) e-mailom,
c) osobne.

6.     Platobné podmienky:

 

Platiť za Vašu objednávku môžete nasledovnými spôsobmi:

Spôsob platby Poplatok
Prevodom na účet Bez poplatku

 

7.     Dodacie podmienky na výrobky:

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty .

Pokiaľ nie je uvedené pri objednanom tovare inak, je tovar expedovaný do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. Ak nie je možné dodržať dobu dodania tovaru, kupujúci bude o tejto skutočnosti čo najskôr informovaný a môže sa rozhodnúť či objednávku zruší, alebo bude akceptovať náhradný dodací termín. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade – kupujúci bude o tejto skutočnosti čo najskôr informovaný a môže sa rozhodnúť či objednávku zruší alebo má možnosť vybrať si iný tovar z aktuálnej ponuky.

Príjemca zásielky (kupujúci) má pri preberaní tovaru povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné vady a poškodenia. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti kupujúci okamžite kontaktuje prevádzkovateľa internetového obchodu.

a.) Zasielanie tovaru pri platbe bankovým prevodom :

Po potvrdení objednávky bude zaslaná kupujúcemu faktúra emailom – spolu so sumou objednávaného tovaru a poštovného.

Objednávka s tovarom bude pripravená a po obdržaní platby na náš účet bude okamžite odoslaná – Slovenskou poštou či dopravcom na Vami udanú adresu doručenia.

c.) Prevzatie tovaru  – osobný odber:

Osobný odber tovaru je možný na základe dohody v Bratislave v sídle alebo na prevádzke kupujúceho. Osobný odber je možný až po zaplatení tovaru bankovým prevodom vopred. Platba v hotovosti nie je možná.

8.     Poštovné a dopravné náklady:

Do hmotnosti Cena poštovného+ balného
0-2 kg 4 EUR
2-5 kg 6 EUR
5-10 kg 10 EUR

9.     Odstúpenie od vybavenej objednávky:

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.

Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba ne-podnikateľ) a tovar mu bol doručený dopravcom alebo poštou. Podmienka neplatí pri osobnom prevzatí tovaru. Podmienka taktiež neplatí pri tovare, ktorý bol prispôsobený podľa zákazníkových požiadaviek. Pri týchto druhoch tovaru platia príslušné ustanovenia obchodného a občianskeho zákonníka.

Tovar pri vrátení musí byť:
a) nepoužitý
b) nepoškodený
c) kompletný
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale
e) vrátane priloženej kópie potvrdenej objednávky a daňového dokladu

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie tovaru, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho s písomnou žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí.

 1. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho doporučene
 2. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).Po splnení vyššie uvedených podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za dodaný tovar.V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa vyššie uvedených bodov nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho na jeho adresu.

10. Storno zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná.

Oznámenie o odmietnutí vybavenia objednávky bude zaslané kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

11. Ochrana osobných údajov:

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

V tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiťv súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I.

Kde nás kontaktovať?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

Cik-Cak Štúdio, s.r.o.

so sídlom Kozmonautická 13, Bratislava 821 02

konajúca osoba: Diana Rusnáková

Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: info@kreativne-sitie.sk

II.

Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov?

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III.

Aké Vaše osobné údaje spracúvame? Z akých dôvodov? Na aké účely?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich klientov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti kurzov šitia, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov. V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 

a) Videokurzy (kurzy šitia, návody šitia)

Zoznam Účel Právny základ
meno,
priezvisko,
adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
telefónny kontakt,
e-mailový kontakt,
Vaše bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN)
názov firmy,
IČO, DIČ, IČ DPH.
uzavretie zmluvy,
možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

 

b) Neplatené e-booky

Zoznam Účel Právny základ
meno,
priezvisko,
adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
telefónny kontakt,
e-mailový kontakt,
Vaše bankové údaje
uzavretie zmluvy,
možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

c) Návody šitia k stiahnutiu z webu registrácia na webe

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailový kontakt
zaslanie videa a/alebo e-booku zdarma na e-mailovú adresu uvedenú klientom,  prispôsobenie našej ponuky  individuálnym potrebám klienta článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa) 

d) Súťaže, akcie 

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailový kontakt
zapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky  individuálnym potrebám klienta  článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

e) Cookies

Zoznam Účel Právny základ
textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní,
IP adresa
zapamätanie si používateľských nastavení,  pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podpory článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

f) Priamy marketing

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailová adresa
ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa, 

IV.

Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

V.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

VI.

Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Učenie sa jazyka vnímame ako celoživotný, resp. dlhoročný  proces. Súčasťou našich videokurzov, online programov, ebookov a iných vzdelávacích produktov je preto snaha o zabezpečenie dlhotrvajúcej motivácie našich klientov a fanúšikov naučiť sa šiť. Z tohto dôvodu posielame klientom a fanúšikom príležitostné emaily, ktorými im pomáhame uplatňovať naše odporúčané metódy a návody, a zároveň vytrvať vo svojom odhodlaní učiť sa svojpomocne. Tiež sa zvykneme pýtať na spätnú väzbu k našim produktom. Pri každom jednom e-maile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke e-mailu. Vzhľadom na vyššie uvedené je doba uchovávania Vašich osobných údajov pätnásť (15) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

VII.

Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

VIII.

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

IX.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od samotných fanúšikov Jazykového mentoringu, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie a rady o učení sa jazykov.

X.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:

 • Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom.,
 • Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom,
 • Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,
 • Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov,
 • Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona,

XI.

Cookies

Súbory cookie            
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?            
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

 1. na zapamätanie si používateľských nastavení,
 2. pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
 3. pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?     
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?          
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

XII.

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 24.5.2018

12. Autorské práva

Textový obsah, obrázky, videá, MP3 nahrávky, články, e-knihy, elektronické nosiče (DVD) sú chránené autorskými právami predávajúceho, akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka. Autorské práva nezískate ani vtedy, keď tieto vydania ste získali dodržaním všetkých podmienok (legálne stiahnutie z ponuky alebo ako darček po objednávke) čiže ich šírením bez povolenia porušujete práva autora a príslušný zákon o ochrane autorských práv.

13. Obchodné podmienky špecifické pre kurzy a workshopy:

 1. Trvanie kurzu je uvedené pre každý kurz osobitne a je vyjadrené počtom hodín.
 2. Kurz sa pridržiava metodického plánu a jeho cieľom je pripraviť účastníka na prácu s textíliami, textilnými materiálmi a na šijacom stroji.
 3. Náplň lekcií pozostáva z prednášky lektora a praktického precvičovania osvojovanej aktivity s možnosťou spätnej väzby.
 4. Poskytovateľ má právo z organizačných dôvodov zmeniť termíny realizácie kurzov.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť organizačno-technickú stránku kurzu, zabezpečiť priestory na realizáciu kurzu, ich vybavenie a lektora.
 6. Účastníkovi potvrdením obchodných podmienok v záväznej prihláške vzniká povinnosť uhradiť cenu kurzu najneskôr 7 dní pred začatím kurzu.
 7. Ak účastník kurzu neuhradí cenu kurzu 7 dní pred začatím kurzu poskytovateľ má právo jeho miesto na kurze ponúknuť inému účastníkovi. O tejto skutočnosti účastníka bude informovať písomnou formou elektronicky na email účastníka, ktorý uviedol v objednávke.
 8. Ak sa účastník kurzu prihlási na kurz v lehote kratšej ako 7 dní je povinný zaplatiť cenu za kurz bezodkladne, ihneď po održaní faktúry za kurz.
 9. Za kurz je možné platiť len prevodom na bankový účet vedenom v Tatra banke a. s. Platba v hotovosti nie je možná.
 10. Poskytovateľ zasiela faktúru v elektronickom formáte. Tlačenú papierovú verziu faktúry poskytovateľ zasiela len na požiadanie.
 11. Účastník s poskytovateľom môže uzavrieť dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok. V takom prípade tvorí dohoda o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok nedeliteľnú súčasť tejto záväznej prihlášky.
 12. Účastník je povinný správať sa počas lekcie v súlade s dobrými mravmi a rešpektovať pokyny lektora. V opačnom prípade môže byť kedykoľvek lektorom alebo poskytovateľom napomenutý. Opakované napomenutie oprávňuje poskytovateľa k odstúpeniu od zmluvy bez nároku účastníka na vrátenie ceny kurzu, a to ani pomernej časti, právo uplatniť si náhradu škody a účastníkovi vzniká povinnosť uhradiť škodu.
 13. V prípade, že účastník nemôže z akýchkoľvek dôvodov navštevovať kurz po potvrdení tejto záväznej prihlášky je povinný poskytovateľa o tejto skutočnosti ihneď informovať. Účastník kurzu môže zrušiť svoju objednávku do 48 hodín pred začatím kurzu telefonicky alebo emailom a poskytovateľ vráti 100% poplatku za kurz.
 14. Ak účastník kurzu svoju objednávku kurzu nezrušil do 48 hodín pred začatím kurzu nemá nárok na vrátenie poplatku za kurz.

14. Odber Noviniek:

 1. Návštevník stránky sa môže prihlásiť na elektronický odber Noviniek (Newsletter) Cik-Cak Štúdia.
 2. Podmienkou prihlásenia na odber Noviniek je zadanie e-mailovej adresy do formulára na webovej stránke.
 3. Poskytnutím e-mailovej adresy odberateľ vyjadruje svoj súhlas so zasielaním Noviniek.
 4. Poskytnutie e-mailovej adresy oprávňuje predávajúceho zasielať odberateľovi e-maily s ponukou služieb a produktov Cik-Cak Štúdia, upozornenia na nové články na webstránke www.kreativne-sitie.sk.
 5. Odber Noviniek je bezplatný a dá sa z neho kedykoľvek odhlásiť priamo v zaslanom e-maily.

15. Facebook súťaže

 1. Facebook súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
 2. Účasť v súťaži je dostupná len zákazníkom, ktorí sú registrovaní užívatelia na facebooku, nakoľko správne odpovede a úlohy bude treba zverejniť na facebookovej stránke Cik-Cak štúdia: www.facebook.com/kreativnesitie.
 3. Výhru zasielame poštou nasledujúci týždeň po obdržaní kontaktnej adresy výhercu.

16. Záverečné ustanovenia:

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.